กิริยาภาษาจีน共6篇

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (10)

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (10)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词  หมวด D part 1

汉语入门# คนไทยเรียนจีน# 学习中文# 日常口语

3年前
014510

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (9)

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (9)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词  หมวด C part 4

汉语入门# ภาษาจีน# คนไทยเรียนจีน# 学习中文

3年前
012640

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (8)

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (8)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词  หมวด C part 4

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# คนไทยเรียนจีน

3年前
016390

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (5)

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (5)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词  หมวด B part 4

汉语入门# ภาษาจีน# คนไทยเรียนจีน# 汉语

3年前
013630

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (4)

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (4)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词  หมวด B part 3

汉语入门# ภาษาจีน# 中文# คนไทยเรียนจีน

3年前
016570

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (2)

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词 (2)-Thai-Chinese lessons เรียนภาษาไทย-จีนออนไลน

คำกริยาภาษาจีนที่ควรทราบ ! : 常用动词  หมวด B part 1

汉语入门# ภาษาจีน# คนไทยเรียนจีน# 汉语

3年前
013080