คำไทย共1篇

คำว่า “กะ” ที่มักเขียนผิด : 泰语中常写错的词语

คำว่า

คำว่า "กะ" ที่มักเขียนผิดในภาษาไทย

汉语入门# 泰语# 学习泰语# ภาษาไทย

2年前
013570